AMPS Central Departmental Roster

General Secretary – Ác. Abhiramánanda Avt.
Ph: +1 (347) 553-1057
E-mail:

ERAWS Secretary 1,  – Ác. Madhuvratánanda Avt.
Ph: +91 99999 87923
E-mail:

Office Secretary/PCAP – Ác. Amaleshánanda Avt.
Ph: +91 93342 83808
E-mail:

DPS – Ác. Pranaveshánanda Avt.
Ph: +91 79039 82198
E-mail:

Central PRS – Ác. Kalyanmitránanda Avt.
Ph:+91 70763 69807
E-mail:

RU/RAWA – Ác. Ramendránanda Avt.
Ph: +91 93341 93442
E-mail:

MU – Ác. Sampurnánanda Avt.
‭Ph: +91 93041 01925‬
E-mail:

EI 1, Legal Secy. – Ác. Mantracaetanyánanda Avt.
Ph: ‭+91 9651229310
E-mail:

Central ISMUB – Ác. Vishvasvarupánanda Avt.
Ph: ‭+91 99328 95365‬
Email:

Publications – Ác. Vimalánanda Avt.
Ph: +91 98212 08028
E-mail:

AMURT Secy. – Ác. Abhiramánanda Avt.
Ph: +1 (347) 553-1057
E-mail:

GFS & Farm Secretary – Ác. Shubhaniryásánanda Avt.
Ph: ‭+886 975-005-526‬
E-mail:

General Training Secretary – Ác. Madhuvratánanda Avt.
Ph: +91 99999 87923
E-mail:

Cadre Control/MG Quarters – Ác. Amaleshánanda Avt.
Ph: +91 93342 83808
E-mail:

Central Society Building – Ác. Siddheshvaránanda Avt.
WA: +63 956 409 2044
E-mail:

Gurukul – Ác. Shambhushivánanda Avt.
Ph.: +91-3254-260234
E-mail:

SG SDM – Ác. Mantrajapánanda Avt
Ph.: ‭+63 917 275 4533‬
E-mail:

SG ASD – Ác. Nabhátiitánanda Avt
Ph: +91-9162346491
E-mail:

SG PU – Ác. Satyashryánanda Avt.
Ph: +91 94319 28097
E-mail:

Sevadal Secretary – Ác. Devaprakashánanda Avt.
Ph: +91 79035 62921
E-mail:

CWWS – Avtk. Ananda Dánavratá Ác.
Ph: +91 70489 92129
E-mail:

MUI(L) RI(L) – Avtk. Ananda Dyotana Ác.
Ph: +91-9431106425
E-mail:

Upcoming Events

Sectorial Office

2nd Floor, No. 7, Alley 14,
Lane 85, Tingzhou Road,
Section 4, Wenshan Dist.,
Taipei City 116, TAIWAN
Tel: +886-2-89321537 (SS)
Mob: +886-975005526 (SS)
Tel: +886-6-5741965 (OS)
Mob: +886-937298764 (OS)
Email: sshk(at)amps.org
Email: soshk(at)amps.org

Fasting Dates 2024